Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

ĂN CHAY TRƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÉO TÍCH PHƯỚC

CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng