Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHƯỚC BÁU THẬT SỰ LÀ CỦA CẢI ĐEM RA HƯỞNG CHUNG VỚI ĐẠI CHÚNG

MUỐN PHÁT TÀI THÌ CẦN PHẢI BỐ THÍ TÀI

MUỐN PHÁT TÀI THÌ CẦN PHẢI BỐ THÍ TÀI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THOÁT NGHÈO ĐƯỢC ĐẠI PHÚ QUÝ

THOÁT NGHÈO ĐƯỢC ĐẠI PHÚ QUÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRÌ GIỚI CÓ PHẢI LÀ BỐ THÍ CHĂNG? LÀ BỐ THÍ!

TRÌ GIỚI CÓ PHẢI LÀ BỐ THÍ CHĂNG? LÀ BỐ THÍ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NIỀM VUI CỦA TU BA LOẠI BỐ THÍ, VUI KHÔNG THỂ TẢ

NIỀM VUI CỦA TU BA LOẠI BỐ THÍ, VUI KHÔNG THỂ TẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BẦN KHỔ CẦN PHẢI BỐ THÍ TÀI!

BẦN KHỔ CẦN PHẢI BỐ THÍ TÀI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BỐ THÍ CỦA CẢI SẼ ĐƯỢC GIÀU SANG

BỐ THÍ CỦA CẢI SẼ ĐƯỢC GIÀU SANG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không