Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHƯỚC BÁU THẬT SỰ LÀ CỦA CẢI ĐEM RA HƯỞNG CHUNG VỚI ĐẠI CHÚNG

MỘT BỮA ĂN, MỘT NGỤM NƯỚC  ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH

MỘT BỮA ĂN, MỘT NGỤM NƯỚC ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BA LOẠI SÁCH NÀY CHÍNH LÀ THAY ĐỔI VẬN MẠNG

BA LOẠI SÁCH NÀY CHÍNH LÀ THAY ĐỔI VẬN MẠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT GIỌT NƯỚC MỘT HẠT CƠM ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH

MỘT GIỌT NƯỚC MỘT HẠT CƠM ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không