Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

BỒ TÁT Ở CÙNG CHỖ VỚI CHÚNG TA, TUY CÓ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NHƯNG CHẲNG PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC

BỒ TÁT Ở CÙNG CHỖ VỚI CHÚNG TA, TUY CÓ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NHƯNG CHẲNG PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC
0