Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CÁC BẬC TỔ TÔNG HỌ LÀ TRÍ TUỆ KHÔNG PHẢI TRI THỨC

CÁC BẬC TỔ TÔNG HỌ LÀ TRÍ TUỆ KHÔNG PHẢI TRI THỨC