Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CẢI TẠO VẬN MỆNH

CẢI TẠO VẬN MỆNH - TẬP MỘT

CẢI TẠO VẬN MỆNH - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢI TẠO VẬN MỆNH - TẬP HAI

CẢI TẠO VẬN MỆNH - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không