Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CẢI TẠO VẬN MỆNH CHÍNH LÀ TINH TẤN ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HÀNH THIỆN CÓ PHÂN CHIA RA THÀNH MƯỜI CƯƠNG YẾU

HÀNH THIỆN CÓ PHÂN CHIA RA THÀNH MƯỜI CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không