Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DẬP TẮT THAM SÂN SI, THÌ BỆNH TẬT TAI HỌA KHÔNG CÒN NỮA

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC, HIẾU THÂN TÔN SƯ

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC, HIẾU THÂN TÔN SƯ

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm

Số bài: 2
TRONG TÁNH KHÔNG CÓ BAO HÀM BÁT NHÃ TRÍ TUỆ CỦA TỰ TÁNH

TRONG TÁNH KHÔNG CÓ BAO HÀM BÁT NHÃ TRÍ TUỆ CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH

CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 6
PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT THEO THẬP NIỆM

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT THEO THẬP NIỆM

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm

NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 4
TU HỌC LỤC HÒA KÍNH

TU HỌC LỤC HÒA KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TÂM ĐẮC PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

TÂM ĐẮC PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 9
HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP NỮ ĐỨC

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP NỮ ĐỨC

Giảng giải: Cô Giáo Trần Tịnh Du

Số bài: 7
TÁC CHI QUÂN, TÁC CHI THÂN, TÁC CHI SƯ

TÁC CHI QUÂN, TÁC CHI THÂN, TÁC CHI SƯ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 2