Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, LỜI NÓI VIỆC LÀM, ĐỀU CÓ NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ ĐÂU MÀ CÓ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC? TỪ Ý NIỆM

TỪ ĐÂU MÀ CÓ SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC? TỪ Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ý NIỆM NÀY, NIỆM NIỆM ĐỀU KHÔNG MẤT ĐI

Ý NIỆM NÀY, NIỆM NIỆM ĐỀU KHÔNG MẤT ĐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VỌNG TƯỞNG NÀY LÀ DO Ý NIỆM LÀM CHỦ

VỌNG TƯỞNG NÀY LÀ DO Ý NIỆM LÀM CHỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT Ý NIỆM SANH, MỘT Ý NIỆM DIỆT LÀ ĐANG TẠO NHÂN

MỘT Ý NIỆM SANH, MỘT Ý NIỆM DIỆT LÀ ĐANG TẠO NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT KHẢY MÓNG TAY CÓ BA TRĂM HAI MƯƠI TRIỆU Ý NIỆM

MỘT KHẢY MÓNG TAY CÓ BA TRĂM HAI MƯƠI TRIỆU Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không