Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, LỜI NÓI VIỆC LÀM, ĐỀU CÓ NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TỪ CHỖ NÀY MÀ KIỂM THẢO

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TỪ CHỖ NÀY MÀ KIỂM THẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ VÔ MINH

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ VÔ MINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU NƠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM

TU NƠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÂY LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU LÀ VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU LÀ VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THIÊN BIẾN VẠN HÓA

CHÚNG TA KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THIÊN BIẾN VẠN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không