Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CHÚNG TA HIỂU RÕ ĐẠO LÝ NÀY, NÊN TÌM LẠI GIÁO HUẤN CỦA TỔ TÔNG, Y GIÁO PHỤNG HÀNH

CHÚNG TA HIỂU RÕ ĐẠO LÝ NÀY, NÊN TÌM LẠI GIÁO HUẤN CỦA TỔ TÔNG, Y GIÁO PHỤNG HÀNH