Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

CON NGƯỜI CÓ SỐ MỆNH, LÀ TRONG MẠNG TRÚ ĐỊNH

CẢI TẠO VẬN MỆNH

CẢI TẠO VẬN MỆNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
LÀ TRONG MẠNG CỦA BẠN TRÚ ĐỊNH

LÀ TRONG MẠNG CỦA BẠN TRÚ ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI SAO VẬN MỆNH LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY?

TẠI SAO VẬN MỆNH LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TÂM CHUYỂN, VẬN MỆNH CŨNG CHUYỂN THEO

TÂM CHUYỂN, VẬN MỆNH CŨNG CHUYỂN THEO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không