Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MỘT

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MỘT

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP HAI

DI GIÁO TAM KINH - TẬP HAI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BA

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BA

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BỐN

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BỐN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP NĂM

DI GIÁO TAM KINH - TẬP NĂM

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP SÁU

DI GIÁO TAM KINH - TẬP SÁU

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BẢY

DI GIÁO TAM KINH - TẬP BẢY

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP TÁM

DI GIÁO TAM KINH - TẬP TÁM

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP CHÍN

DI GIÁO TAM KINH - TẬP CHÍN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MƯỜI

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MƯỜI MỘT

DI GIÁO TAM KINH - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích