Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU THIỆN, TÍCH ĐỨC TRONG NHÀ PHẬT GỌI LÀ TU HÀNH

TU THIỆN, TÍCH ĐỨC TRONG NHÀ PHẬT GỌI LÀ TU HÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng