Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

ĐỐI VỚI NHỮNG THỨ CỦA LÃO TỔ TÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG TIN TƯỞNG, ĐIỀU NÀY LÀ SAI LẦM

ĐỐI VỚI NHỮNG THỨ CỦA LÃO TỔ TÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG TIN TƯỞNG, ĐIỀU NÀY LÀ SAI LẦM