Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

 NIỆM PHẬT TIỄN ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG VÃNG SANH

NIỆM PHẬT TIỄN ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG VÃNG SANH

Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan sáng ngày dương lịch 26 tháng 7 năm 2022, âm lịch 28 tháng 6 năm Nhâm Dần

CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

CHÂN DUNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ DI QUAN ÂN SƯ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

LỄ DI QUAN ÂN SƯ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

Ngày 3 tháng 09 năm 2022 tại Đài Nam, Đài Loan

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ NHẬP KIM QUAN VÀ DI QUAN TRÀ TỲ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

LỄ NHẬP KIM QUAN VÀ DI QUAN TRÀ TỲ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG

Ngày 3 tháng 09 năm 2022 tại Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan