Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

GIỮ TÂM TỐT, NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, LÀM NGƯỜI TỐT, QUẢ BÁO THÙ THẮNG

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ TÂM THIỆN, HÀNH THIỆN CHIÊU CẢM

ĐÓ LÀ TÂM THIỆN, HÀNH THIỆN CHIÊU CẢM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN TÂM NHẤT XỨ, TRÙ BẤT ĐỘNG

THIỆN TÂM NHẤT XỨ, TRÙ BẤT ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN TÂM THIỆN Ý LƯU LỘ RA BÊN NGOÀI, LÀ THIỆN HẠNH

THIỆN TÂM THIỆN Ý LƯU LỘ RA BÊN NGOÀI, LÀ THIỆN HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không