Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

GIỮ TÂM TỐT, NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, LÀM NGƯỜI TỐT, QUẢ BÁO THÙ THẮNG

ĐỘNG MỘT NIỆM THIỆN, TẠO ĐÓ LÀ TAM THIỆN ĐẠO

ĐỘNG MỘT NIỆM THIỆN, TẠO ĐÓ LÀ TAM THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BẠN HIẾU THẢO, THÌ THIỆN HẠNH SẼ BẮT ĐẦU

TÂM BẠN HIẾU THẢO, THÌ THIỆN HẠNH SẼ BẮT ĐẦU

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU? KHẨU NGHIỆP

NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU? KHẨU NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không