Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

HOÀI NGHI THÌ CHÚNG TA SẼ ĐÁNH MẤT LÒNG TIN, CŨNG MAY NGƯỜI XƯA CÓ CÂU TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH!

HOÀI NGHI THÌ CHÚNG TA SẼ ĐÁNH MẤT LÒNG TIN, CŨNG MAY NGƯỜI XƯA CÓ CÂU TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH!