Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

KHI HOÀN TOÀN BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC THÌ LỤC ĐẠO THẬP PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN

KHI HOÀN TOÀN BUÔNG BỎ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC THÌ LỤC ĐẠO THẬP PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN
0