Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM CHẲNG TÁCH RỜI, MÀ LUÔN TƯƠNG ỨNG ĐỐI VỚI NHỮNG CĂN BẢN ẤY, ĐÓ LÀ THIỆN TÂM NHẤT XỨ

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM CHẲNG TÁCH RỜI, MÀ LUÔN TƯƠNG ỨNG ĐỐI VỚI NHỮNG CĂN BẢN ẤY, ĐÓ LÀ THIỆN TÂM NHẤT XỨ
0