Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC, NÊN TÔN TRỌNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC, NÊN TÔN TRỌNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC
0