Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN NÓI CHO CHÚNG TA MỘT SỰ THẬT QUAN TRỌNG, ĐÓ CHÍNH LÀ NÓI MIẾNG ĂN MIẾNG UỐNG ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN NÓI CHO CHÚNG TA MỘT SỰ THẬT QUAN TRỌNG, ĐÓ CHÍNH LÀ NÓI MIẾNG ĂN MIẾNG UỐNG ĐỀU DO TIỀN ĐỊNH
0