Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

LOẠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NÀY BẢN THÂN CHÚNG TA KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC, VÌ NÓ QUÁ SÂU, QUÁ TINH MẬT

LOẠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NÀY BẢN THÂN CHÚNG TA KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC, VÌ NÓ QUÁ SÂU, QUÁ TINH MẬT
0