Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

LỜI CHIA SẺ CỦA MỘT BÁC SĨ ĐÔNG Y VỀ TÁC HẠI CỦA THỦ DÂM

LỜI CHIA SẺ CỦA MỘT BÁC SĨ ĐÔNG Y VỀ TÁC HẠI CỦA THỦ DÂM