Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

LÝ, SỰ, NHÂN, QUẢ PHẢI NHẬN THỨC RÕ RÀNG, TỰ LÀM TỰ CHỊU

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Tác giả: Văn Xương Đế Quân

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ

Số bài: 385
COI TRỌNG NHÂN QUẢ

COI TRỌNG NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

KHOA HỌC CHỨNG MINH NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 4
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĂN MẶC HỞ HANG QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

ĂN MẶC HỞ HANG QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không