Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

MỘT HẠT CƠM, MỘT GIỌT NƯỚC ĐỀU ĐÃ ĐỊNH SẴN RỒI, LÀ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA, VẬY THÌ CẦN OÁN GIẬN AI CHỨ?

MỘT HẠT CƠM, MỘT GIỌT NƯỚC ĐỀU ĐÃ ĐỊNH SẴN RỒI, LÀ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA, VẬY THÌ CẦN OÁN GIẬN AI CHỨ?
0