Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NẾU NHƯ TƯƠNG ƯNG VỚI THẬP ÁC NGHIỆP BẤT THIỆN, BẤT THIỆN THÌ LÀM GÌ CÓ QUẢ BÁO TỐT ĐƯỢC?

0