Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO KHÔNG CÁCH NÀO TRỐN THOÁT, SỚM HAY MUỘN MÀ THÔI

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO KHÔNG CHỊU BUÔNG XẢ? VÌ NGU SI

VÌ SAO KHÔNG CHỊU BUÔNG XẢ? VÌ NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không