Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO KHÔNG CÁCH NÀO TRỐN THOÁT, SỚM HAY MUỘN MÀ THÔI

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐOẠ ĐỊA NGỤC?

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐOẠ ĐỊA NGỤC?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GỌI THẤT TÌNH NGŨ DỤC LÀ GIÓ TO SÓNG LỚN

GỌI THẤT TÌNH NGŨ DỤC LÀ GIÓ TO SÓNG LỚN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRONG LỤC TRẦN ĐỀU GỌI LÀ SẮC

TRONG LỤC TRẦN ĐỀU GỌI LÀ SẮC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUÝ VỊ NGHI NGỜ LÀ BỎ MẤT DUYÊN RỒI

QUÝ VỊ NGHI NGỜ LÀ BỎ MẤT DUYÊN RỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ NGU SI ĐIÊN ĐẢO?

NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ NGU SI ĐIÊN ĐẢO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGU SI RẤT KHÓ ĐOẠN

NGU SI RẤT KHÓ ĐOẠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không