Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO KHÔNG CÁCH NÀO TRỐN THOÁT, SỚM HAY MUỘN MÀ THÔI

GỌI THẤT TÌNH NGŨ DỤC LÀ GIÓ TO SÓNG LỚN

GỌI THẤT TÌNH NGŨ DỤC LÀ GIÓ TO SÓNG LỚN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG LỤC TRẦN ĐỀU GỌI LÀ SẮC

TRONG LỤC TRẦN ĐỀU GỌI LÀ SẮC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGU SI, BẦN TIỆN QUÝ VỊ NÓI ĐÁNG THƯƠNG BIẾT BAO

NGU SI, BẦN TIỆN QUÝ VỊ NÓI ĐÁNG THƯƠNG BIẾT BAO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỦY TAI TỪ THAM LAM ĐẾN

THỦY TAI TỪ THAM LAM ĐẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ NGHI NGỜ LÀ BỎ MẤT DUYÊN RỒI

QUÝ VỊ NGHI NGỜ LÀ BỎ MẤT DUYÊN RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ NGU SI ĐIÊN ĐẢO?

NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ NGU SI ĐIÊN ĐẢO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

NGƯỜI HOÀI NGHI CHẮC CHẮN LÀ KẺ NGU SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

NGU SI MÊ MUỘI KHÔNG BIẾT VỀ CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không