Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN THẬT SỰ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TÁM MƯƠI ĐIỂM, CÓ THỂ GIỮ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

0