Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI HIỆN TẠI PHƯỚC BÁO KHÔNG BẰNG SO VỚI NGƯỜI XƯA

CON NGƯỜI HIỆN TẠI BÀY RA CHƯỚNG NGẠI KHẮP NƠI

CON NGƯỜI HIỆN TẠI BÀY RA CHƯỚNG NGẠI KHẮP NƠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐỆ TỬ QUY

ĐỆ TỬ QUY

Tác giả: Lý Dục Tú
Việt dịch: Tống Như Cương

Số bài: 9
BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO KHÔNG TU PHƯỚC BÁO ĐỜI SAU

VÌ SAO KHÔNG TU PHƯỚC BÁO ĐỜI SAU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không