Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI HIỆN TẠI PHƯỚC BÁO KHÔNG BẰNG SO VỚI NGƯỜI XƯA

PHÁ VỠ QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ CHỨNG THỦ DÂM

PHÁ VỠ QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ CHỨNG THỦ DÂM

Giảng giải: Bác sĩ Bành Tân

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM

Giảng giải: Bác sĩ Bành Tân

NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO

NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không