Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI HIỆN TẠI PHƯỚC BÁO KHÔNG BẰNG SO VỚI NGƯỜI XƯA

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

PHÁ VỠ QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ CHỨNG THỦ DÂM

PHÁ VỠ QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ CHỨNG THỦ DÂM

Giảng giải: Bác Sĩ Bành Tân

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM

TÁC HẠI NẶNG NỀ CỦA CHỨNG THỦ DÂM

Giảng giải: Bác Sĩ Bành Tân

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ QUÁN CHIẾU

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ QUÁN CHIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

Số bài: 2