Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU

THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không