Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT, VIỆC VIỆC ĐỀU LÀ VIỆC LÀNH

TRONG TÂM NÀY KHÔNG CÓ HOÀI NGHI, KHÔNG CÓ XEN TẠP

TRONG TÂM NÀY KHÔNG CÓ HOÀI NGHI, KHÔNG CÓ XEN TẠP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không