Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT, VIỆC VIỆC ĐỀU LÀ VIỆC LÀNH

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THẾ NÀO GỌI LÀ THIỆN

THẾ NÀO GỌI LÀ THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

THỰC TIỂN SÁU PHÉP BA LA MẬT

THỰC TIỂN SÁU PHÉP BA LA MẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TỰ MÌNH RÁNG SỨC TẬN TÂM LÀM CÁC VIỆC THIỆN

TỰ MÌNH RÁNG SỨC TẬN TÂM LÀM CÁC VIỆC THIỆN

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

CHUNG SỐNG HÒA MỤC

CHUNG SỐNG HÒA MỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
ĐỀU NHỜ THIỆN HẠNH ÂM ĐỨC CỦA ÔNG CHIÊU CẢM

ĐỀU NHỜ THIỆN HẠNH ÂM ĐỨC CỦA ÔNG CHIÊU CẢM

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

LÀM VIỆC THIỆN, NHƯNG ĐỪNG CHẤP TƯỚNG!

LÀM VIỆC THIỆN, NHƯNG ĐỪNG CHẤP TƯỚNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không