Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI XƯA ĐỀU GIỮ QUY CỦ ĐÂU RA ĐẤY, KHÔNG DÁM CÓ CHÚT SAI LẦM NÀO

NGƯỜI XƯA ĐỀU GIỮ QUY CỦ ĐÂU RA ĐẤY, KHÔNG DÁM CÓ CHÚT SAI LẦM NÀO