Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO

NGƯỜI XƯA NÓI TÌNH LÝ PHÁP ĐỀU CHU ĐÁO