Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG HỀ SAI

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO KHÔNG SAI CHÚT NÀO

NGHIỆP NHÂN QUẢ BÁO KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHƯ VẬY LÀ NHÂN QUẢ SANH TỬ TRONG LỤC THÚ

NHƯ VẬY LÀ NHÂN QUẢ SANH TỬ TRONG LỤC THÚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

COI TRỌNG NHÂN QUẢ

COI TRỌNG NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

GIẤU PHÁP SẼ BỊ QUẢ BÁO NGU SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không