Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHÂN QUẢ LÀ THẬT KHÔNG PHẢI GIẢ

TÂM THAM TĂNG TRƯỞNG, QUẢ BÁO Ở ĐÂU? TRONG CÕI NGÃ QUỶ

TÂM THAM TĂNG TRƯỞNG, QUẢ BÁO Ở ĐÂU? TRONG CÕI NGÃ QUỶ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

ĐÓ LÀ GIẢI THÍCH HAI CHỮ QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀ SỨC MẠNH NÀO THÚC GIỤC SƯ? VÌ SƯ TIN VÀO NHÂN QUẢ

LÀ SỨC MẠNH NÀO THÚC GIỤC SƯ? VÌ SƯ TIN VÀO NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ ÔNG TA HIỂU NHÂN QUẢ, CHẲNG CÓ TÂM THAM

VÌ ÔNG TA HIỂU NHÂN QUẢ, CHẲNG CÓ TÂM THAM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁC Ý, SÂN HẬN, KHÔNG ƯA THÍCH. CÁI TỘI NÀY RẤT NẶNG

ÁC Ý, SÂN HẬN, KHÔNG ƯA THÍCH. CÁI TỘI NÀY RẤT NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẠN NƯỚC LÀ DO TÂM THAM CHIÊU CẢM NÊN

NẠN NƯỚC LÀ DO TÂM THAM CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không