Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHÂN TỐT QUẢ BÁO NHẤT ĐỊNH TỐT

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GIEO NHÂN GẶT QUẢ

GIEO NHÂN GẶT QUẢ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HOÁ XÃ HỘI

LÀM THẾ NÀO CỨU VÃN PHONG HOÁ XÃ HỘI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GẦN NGƯỜI NHÂN TỐT VÔ HẠN

GẦN NGƯỜI NHÂN TỐT VÔ HẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

LÀM VIỆC TỐT PHẢI TUỲ DUYÊN

LÀM VIỆC TỐT PHẢI TUỲ DUYÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không