Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHÂN TỐT QUẢ BÁO NHẤT ĐỊNH TỐT

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ TUỆ

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THIỆN ÁC QUẢ BÁO TƠ HÀO CHẲNG SAI.

THIỆN ÁC QUẢ BÁO TƠ HÀO CHẲNG SAI.

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá.

NHÂN VÀ DUYÊN KẾT HỢP THÌ QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

NHÂN VÀ DUYÊN KẾT HỢP THÌ QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không