Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI CON ĐƯỜNG CỦA LÃO TỔ TÔNG, PHẢI CHÚ TRỌNG GIỚI LUẬT

NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI CON ĐƯỜNG CỦA LÃO TỔ TÔNG, PHẢI CHÚ TRỌNG GIỚI LUẬT