Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maét.
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû.
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TÁC CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN KHÔNG PHẢI LÀ SÁNG TẠO, MÀ LÀ TÁNH ĐỨC

NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TÁC CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN KHÔNG PHẢI LÀ SÁNG TẠO, MÀ LÀ TÁNH ĐỨC