Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

ÔNG ĐEM KINH NGHIỆM ĐOẠN ÁC TU THIỆN, CẢI TẠO VẬN MẠNG CỦA ĐỜI MÌNH VIẾT THÀNH BỐN BÀI VĂN CHO CON ÔNG

ÔNG ĐEM KINH NGHIỆM ĐOẠN ÁC TU THIỆN, CẢI TẠO VẬN MẠNG CỦA ĐỜI MÌNH VIẾT THÀNH BỐN BÀI VĂN CHO CON ÔNG
0