Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

GỐC RỄ CỦA PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không