Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP HAI - TU HÀNH

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP HAI - TU HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP NĂM - PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP NĂM - PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ CỦA THẾ GIỚI

PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ CỦA THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

Trình bày: Pháp Sư Thành Đức

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP TÁM - XUẤT GIA VÀ TẠI GIA

CẨM NANG TU ÐẠO - TẬP TÁM - XUẤT GIA VÀ TẠI GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa