Khoâng nghe lôøi ngöôøi treân thieät thoøi ngay tröôùc maêt
Ngöôøi hieàn thieän ñöùc cung kính laõnh hoäi, thöïc haønh
Phaät Phaùp thì khoâng meâ tín, tin saâu nhaân quaû
Cho neân giaûi tröø ñöôïc vaán naïn raát toát

nhanqua.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ LÃO CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ LÃO CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

Kết tập: Đệ tử Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Số bài: 34
THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ